1403/3/27
نظرسنجی

کاربر عزیز سوالات را با دقت خوانده و صادقانه تکمیل کنید و در صورت تمایل نظر خود را در هر مورد توضیح دهید.

۱-نحوه برخورد و پاسخگویی پرسنل (پذیرش)راچگونه ارزیابی میکنید؟
۲-مدت زمان رسیدگی و سرعت ارائه خدمات را چگونه ارزیابی می کنید؟
۳-کیفیت ارائه راهنمایی های فنی و قابلیت های دستگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
۴-قیمت قطعات و اجرت دریافتی را چگونه ارزیابی میکنید؟
۵-سهولت دسترسی به محل فعلی شرکت را چگونه ارزیابی میکنید؟
۶-چه پیشنهادی برای بهتر شدن خدمات پس از فروش ما دارید؟
ثبت درخواست